Tuesday Jan. 3

WOD:
21-15-9
pistols each leg
knees to elbow